Skip to main content

Table 1 The information of major tick-borne diseases reported in China

From: Distribution of tick-borne diseases in China

Categories Tick-borne diseases Causative pathogens Districts of endemic / case reported/population serological positive Prevalence P/M/A number Reference
Zoonotic bacterial diseases Lyme borreliosis Borrelia burgdorferi sensu lato Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Inner Mongolia, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Ningxia, Shandong, Shaanxi, Shanxi, Sichuan, Tianjin, Tibet, Qinghai, Xinjiang, Yunnan, Zhejiang 29 [58]
Q-fever Rickettsia burneti (Coxiella burnetii) Anhui, Beijing, Chongqing, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Jiangsu, Jilin, Liaoning, Ningxia, Qinghai, Shandong, Shaanxi, Taiwan Outbreak in Inner Mongonlia, Sichuan, Xinjiang, Yunnan, Tibet 24 [7, 911]
tularemia Francisella tularensis Beijing, Heilongjiang, Inner Mongolia, Qinghai, Shandong, Tibet, Xinjiang, 7 [10, 12, 13]
North-Asia tick-borne spotted fever Rickettsia sibirica, Rickettsia conorii, Rickettsia akari Beijing, Guangdong, Heilongjiang, Jilin, Liaoning Inner Mongolia, Xinjiang 7 [7, 10]
Oriental spotted fever Richettsia japonica Hainan 1 [14]
Zoonotic viral diseases Tick-borne encephalitis (Forest Encephalitis) tick-borne encephalitis virus Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia, Xinjiang, Tibet, Yunnan, Sichuan, Hebei, Greater Khingan Range, Changbai Mountains, the Altai Mountains, Tianshan Mountain 9 [7, 9, 1518]
Crimean-Congo hemorrhagic fever (Xinjiang hemorrhagic fever) Crimean-Congo hemorrhagic fever virus Cases reported from Xinjiang and Junggar; serological evidence shown in Qinghai, Yunnan, Sichuan, Inner Mongolia, Anhui, Hainan and northeast Yili 7 [7, 9, 16]
Colorado fever Colorado virus Cases reported in Beijing, Yunnan, Gansu, Hainan, Xinjiang 5 [7]
Emerging diseases Novel Bunyavirus infection Novel Bunyavirus Jiangsu, Hubei, Henan, Shandong, Anhui, Liaoning, Zhejiang, Yunnan, Guangxi, Jiangxi , Shannxi 11 [19, 20]
Human monocytic ehrlichiosis Ehrlichia. canis Ehrlichia chaffeeusis Guangdong, Guangxi, Hunan, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Xinjiang 7 [2123]
Human granulocytic anaplasmosis Anaplasma phagocytophilum Anhui, Tianjin, Shandong, Heilongjiang, Inner Mongolia, Xinjiang,, Hainan 7 [21, 23, 24]
livestock parasitic diseases Piroplasmosis Theileria luwenshuni Theileria uilenbergi Theileria sinense Babesia motasi Qinghai, Gansu, Ningxia, Sichuan, Yunnan 5 [25]
Spirochetosis Tick-borne relapsing fever Borrelia persica Beijing, Guangdong, Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Inner Mongolia, Xinjiang 7 [7, 9]