Skip to main content

Table 2 Detection results of B. bovis, B. bigemina and B. ovata in field blood samples

From: Genetic characterization and molecular survey of Babesia bovis, Babesia bigemina and Babesia ovata in cattle, dairy cattle and yaks in China

Province Date No. of samples Positive rate (%) Mix Positive rate (%)
Year/month B. bovis B. bigemina B. ovata B. bo + B. bi B. bi + B. ov B. bo + B. ov B. bo + B. bi + B. ov
Inner Mongolia 2013.6 94 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 0
Gansu 2013.5 94 22 (23.4) 0 0 0 0 0 0
Qinghai 2013.1 47 3 (6.4) 0 0 0 0 0 0
Xinjiang 2014.7 50 0 0 0 0 0 0 0
Shaanxi 2013.7 21 0 0 0 0 0 0 0
Jilin 2008.6 23 1 (4.3) 0 0 0 0 0 0
Henan 2007.5 51 28 (54.9) 13 (25.5) 10 (19.6) 11 (21.6) 0 3 (5.9) 6 (11.8)
Chongqing 2011.5 53 13 (24.5) 3 (5.7) 0 2 (3.8) 0 0 0
Guangdong 2011.6 29 1 (3.4) 0 0 0 0 0 0
Guangxi 2011.4 32 12 (37.5) 2 (6.3) 0 2 (6.3) 0 0 0
Fujian 2012.5 25 15 (60) 6 (24) 0 5 (20) 0 0 0
Hebei 2008.4 33 1 (3) 1 (3) 0 (1 (3) 0 0 0
Hainan 2013.5 37 16 (43.2) 23 (62.2) 0 15 (40.5) 0 0 0
Yunnan 2014.7 57 21 (36.8) 11 (19.3) 0 7 (12.3) 0 0 0
Total   646 134 (20.7) 60 (9.3) 10 (1.5) 43 (6.7) 0 3 (0.5) 6 (0.9)
  1. B. bo: B. bovis
  2. B. bi: B. bigemina
  3. B. ov: B. ovata