Skip to main content

Table 2 Detection of A. capra by PCR based on gltA gene in sheep and goats from China, 2011–2015

From: A novel zoonotic Anaplasma species is prevalent in small ruminants: potential public health implications

Location Species No. tested Positive (%)
Province County
Chongqing Wanzhou Goat 24 4 (16.7)
Jiangjin Goat 30 2 (6.7)
Guangxi Pingxiang Goat 11 1 (9.1)
Jingxi Goat 19 0 (0)
Guizhou Dushan Goat 17 2 (11.8)
Rongjiang Goat 25 8 (32.0)
Hebei Wangdu Sheep 19 0 (0)
Hainan Haikou Goat 28 0 (0)
Sichuan Hejiang Goat 32 0 (0)
Panzhihua Goat 32 4 (12.5)
Shanxi Lvliang Sheep 50 0 (0)
Guangdong Qingyuan Goat 30 0 (0)
Zhaoqing Goat 33 1 (3.0)
Yunnan Ruili Goat 4 0 (0)
Fuyuan Goat 7 0 (0)
Yanshan Goat 15 0 (0)
Liaoning Haicheng Sheep 23 8 (34.8)
Huanren Goat 16 11 (68.8)
Fengcheng Goat 14 11 (78.6)
Inner Mongolia Eerguna Goat 20 0 (0)
Manzhouli Sheep 15 0 (0)
Xinbaerhuzuoqi Sheep 20 0 (0)
Aershan Sheep 18 0 (0)
Hubei Suizhou Sheep 45 23 (51.1)
Total    547 75 (13.7)