Skip to main content

Table 1 Collection data of An. sinensis populations in China

From: Genetic variations of ND5 gene of mtDNA in populations of Anopheles sinensis (Diptera: Culicidae) malaria vector in China

Population (code) Collection site Collection date n Coordinats
Hainan (HA) Qiongzhong July-August, 2011 09 19°05N, 109°83E
Henan (HE-N) Yongcheng North Nov., 2010 09 33°42N, 115°58E
(HE-S) Yongcheng South Oct., 2010 19 34°18N, 116°39E
Jiangxi (JX-N) Nanchang July 2011 15 28°68N, 115°89E
(JX -J) Jingdezhen August 2011 12 29°3N, 117°22E
Guangxi (GX) Guilin July, 2011 10 25°29N, 110°28E
Shanghai (SH) Baoshan August 2011 15 31°41N, 121°48E
Sichuan (SC-C) Chengdu August 2011 07 30°67N, 104°06E
(SC-N) Nanchong August 2011 17 33°94N, 106°02E
Yunnan (YN) Gaoligong Mountain September 2012 27 25°11N, 98°40E
  1. n = sample size.